ثبت مکاتبات و درخواست ها

رهگیری مکاتبات اداری  

__________________________________________________

شناسنامه خدمت

فرم های ارائه خدمت

فرآیندها

__________________________________________________

 

 

 

 

 
 میز خدمت اداره
   

خدمات الکترونیک

(به ترتیب حروف الفبا می باشد)    «« ستون های غیر فعال در حال آماده سازی می باشند »»

عنـوان خــدمت

(کد شناسه خدمت)

عنــوان زیر خــدمت

(کد شناسه زیر خدمت)

شـــرح مختصـر خــدمت

متوســط

زمان ارائه خــدمت

هزینه  ارائه خــدمت (ریــال)

نحـــوه دسترسی به خــدمت

گردش کار دریــافت

خــدمت

نظرسنجی

نحوه ارائه

خــدمت

ارائه پروانه‌های اشتغال اتباع خارجی

(10011034000)

صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ابطال پروانه کار اتباع خارجی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ابطال روادید کار اتباع خارجی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدور یا تمدیدکارت کار اتباع خارجی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ابطال کارت کار اتباع خارجی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ارائه خدمات کاریابی

(13011040000)

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ابطال مجوز کاریابی های خارجی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ارائه معرفی نامه به کاریابی ها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ارائه خدمات ورزشی کارگران

(17011041000)

ارائه خدمات ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ثبت نام و پذیرش در مجموعه های رفاهی و زیارتی کارگران

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

برگزاری رقابتهای ورزشی کارگران

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

اعزام کارگران به مسابقات بین المللی کارگری

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

آموزش و توانمندسازی جامعه تعاون، کار و تولید

(18051849000)

برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

برگزاری گردهمایی های تخصصی تعاون، کار و تولید

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

بازرسی کار

(13011043000)

بازرسی دوره‌ای و موردی حسن اجرای قانون کار

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

برقراری مقرری بیمه بیکاری

(19051032000)

برقراری مقرری بیمه بیکاری

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای و حمایتی

(19011033000)

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

استعلام یارانه نقدی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

شناسایی و رتبه بندی خانوارها و پاسخگویی به استعلامات حمایتی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (19091030000)

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی

 

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه‌

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه رانندگان

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه قالیبافان

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی


تایید صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال (19091031000)

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی

وب

موبایل نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور

 

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ترویج و فرهنگ سازی تعاونی ها

تعاون یار (سرباز تعاون)

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ثبت و تشکیل تعاونی ها

(13071036000)

صدور یا تمدید و ابطال مجوز تشکیل تعاونی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدور و تمدید مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ابطال مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدور یا تمدید مجوز اتاق تعاون و اتحادیه‌ها

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ابطال مجوز اتاق تعاون و اتحادیه‌ها

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی (13011037000)

صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

حمایت از توسعه تعاونی ها

ارائه مشاوره به تعاونی ها

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

حمایت مالی از تعاونی ها

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

حمایت مالی و مشاوره ای بنگاه های اقتصادی مشکل دار (13011850000)

مرکز مشاوره الکترونیکی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری (19071038000)

رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ساماندهی مشاغل خانگی(13011042000)

صدور یا تمدید و ابطال مجوز مشاغل خانگی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

تایید رشته های جدید مشاغل خانگی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدورگواهینامه شغلی ایرانیان شاغل خارج از کشور (10011039000)

شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور 

وب

موبایل نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی

و مراکز مشاوره کارآفرینی

(13011035000)

صدور یا تمدید گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی

وب

موبایل نامه تلفن پیامک حضوری گردشکار نظرسنجی

صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدور یا تمدید و ابطال مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون

(13071848000)

برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

برگزاری نمایشگاه کتاب با تسهیلات ویژه برای کارگران

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

معرفی برترین های تعاون

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

معرفی برترین های کارآفرین

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

جشنواره های امتنان

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

حمایت و نظارت بر راه‌اندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

نظارت بر تعاونی ها

(13071847000)

نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

راهنمای نمادهای میــز خدمــات الکتــرونیــــکی

 

نماد

معرفی نماد

محتوای بارگزاری شده در نماد

نماد

معرفی نماد

محتوای بارگزاری شده در نماد

وب

ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت

با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می شوید

پیامک

ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی

با کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی خدمت نمایش داده می شود

موبایل

ارائه خدمت تحت برنامه های کاربردی تلفن همراه

با کلیک روی این نماد فایل نصب برنامه کاربردی را دریافت می کنید

حضوری

ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان یا دفاتر پستی

با کلیک روی این نماد آدرس دفاتر ارائه کننده خدمت در صفحه ای نمایش داده می شود

نامه

ارائه خدمت با پست الکترونیک

با کلیک روی این نماد آدرس پست الکترونیک مربوط به خدمت را مشاهده می کنید

گردشکار

ارائه نمودار و  فرایند انجام کار خدمت

با کلیک روی این نماد فایل گردشکار ارائه خدمت را دریافت می کنید

تلفن

ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس

با کلیک روی این نماد شماره مرکز یا تلفن گویای مربوط به خدمت را مشاهده می کنید

نظرسنجی

ارائه فرم نظرسنجی

با کلیک روی این نماد صفحه نظرسنجی مربوط به خدمت را مشاهده می کنید

 

ارتباط مستقیم با مدیر کل        |        پیشنهادات / انتقادات 

 

مراجعین محترم؛

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به آگاهی عزیزان می رسد:

۱-  این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی (در قالب میز خدمت) از طریق مراجعه به بخش 
 قوانین و مقررات ، انتقادات و  پیشنهادات و پرسش و پاسخ  و یا بخش ارتباط با ما  را به صورت تمام و قت و در 7 روز هفته و 24 ساعت روز، دارا می باشد.

۲-  حوزه پاسخگویی میز خدمت -  برای برقراری ارتباط با  مدیر کل به قسمت ارتباط مستقیم با مدیر کل در صفحه اصلی و یا خدمات دولت الکترونیک ، و برای برقراری ارتباط  سایر حوزه ها به بخش معاونت ها  مراجعه فرمایید.

۳- به محض ثبت درخواست سعی میگردد در کوتاه ترین زمان نتیجه پیگیری مطرح شده به متقاضی اعلام گردد .

4 - این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد . در صورت بروز هر گونه اشکال و نقض فنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.