اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی / معرفی اداره کل / ادارات تابعه / نمایندگی تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان چایپاره