نام و نام خانوادگی :    وحید محب زاده
سمت :                      رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ماکو
شماره تماس :           
آدرس ایمیل :

 

آدرس :

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ماکو