نام و نام خانوادگی :    مصطفی محمد زاده اقدم
سمت :                      رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پیرانشهر
شماره تماس :           
آدرس ایمیل :

 

آدرس :

 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پیرانشهر