نام و نام خانوادگی :    محمد رستمی بیک جوانی
سمت :                      رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سلماس
شماره تماس :           
آدرس ایمیل :

 

آدرس :

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سلماس