نام و نام خانوادگی :    ماریا جعفرزاده
سمت :                      رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شاهین دژ
شماره تماس :           
آدرس ایمیل :

 

آدرس :

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شاهین دژ