نام و نام خانوادگی :    بهنام بهنام نیا
سمت :                      رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوط
شماره تماس :            33465900-044
آدرس ایمیل :

 

آدرس :

شوط، مجتمع ادارات ،

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوط