نام و نام خانوادگی :    حسین قربانزاده
سمت :                      سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه
شماره تماس :            33465900-044
آدرس ایمیل :

 

آدرس :

ارومیه ، خیابان مدرس، جنب روگذر مدرس ،

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه

 

 ارومیه