نام و نام خانوادگی :    محسن دلشاد خامه محسن دلشاد خامنه

سمت :                      رئیس اداره امور بیمه ای و آسیب های اجتماعی
شماره تماس :            33434092-044
 

 

شرح وظایف :

-   برنامه ریزی استانی به منظور اجرای سیاستها و خط مشی های مربوط به سطوح پیشگیری 2 و 3

-   توانبخشی،حمایتی و توانمندسازی حسب قوانین و برنامه های ابلاغی ازستاد.

        -    نظارت بر فعالیت های سازمانهای تحت پوشش وزارتخانه در استان در ارتباط با سطوح 2 و 3 پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ،توانبخشی ، حمایتی و توانمندسازی.

        -    بررسی مستمر وضعیت مؤلفه های آسیب های اجتماعی و توانبخشی ، حمایتی و توانمندسازی در استان و ارائه گزارشات مستند و تحلیلی به ستاد وزارتخانه.

        -    ارتباط با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و سازمانهای غیردولتی فعال استان در حوزه امور اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری.

        -    بررسی تطبیقی و عملکردی شاخص های استانی با اهداف و برنامه های ابلاغی از ستاد در حوزه های آسیب های اجتماعی ، توانبخشی،حمایتی و توانمندسازی و  ارائه

          گزارشات لازم  به  وزارتخانه.

        -   مدیریت و نظارت بر همکاریهای درون بخشی و بین بخشی در حوزه آسیب های اجتماعی ، توانبخشی،حمایتی و توانمندسازی

        -    ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای متولی بیمه اجتماعی و درمان در سطح استان.

        -    نظارت بر نحوه اجرای قوانین بیمه ای در استان.

        -   تحلیل و ارزیابی شاخصهای پوشش جمعیتی در حوزه بیمه های اجتماعی و درمان