نام و نام خانوادگی :    جلال زکی جلال زکی
سمت :                      رئیس اداره امور اجتماعی
شماره تماس :            33434084-044
 

 

شرح وظایف :

- -     

اجرایقوانین،آئیننامههاودستورالعملهایمرتبطبااموررفاهیواجتماعیکارگرانباهماهنگیوزارتخانه.

        -  فراهمساختنامکاناترفاهیبرایکارگرانازطریقترغیبوتشویقکارفرمایانبهایجادتأسیساتوارائه خدماترفاهیدرکارگاههاوایجادتسهیلاتلازمدرجهتتامین

            مسکنوانجامسایراقداماتحمایتیدرچارچوبقوانینومقرراتذیربط.

       - برنامهریزیدرجهتارتقاءسطحآگاهیومهارتهایاجتماعیجامعههدفباهمکاریسایردستگاههایاستانی.

       - پیگیریونظارتبرواگذاریسهامدرجامعههدفباتوجهبهدستورالعملهایابلاغیازسوی وزارتخانه.

       - اجرایآئیننامههاودستورالعملهایمربوطبهانتخابالگوهایبرتراستانی(کارگری،کارفرمائی،زنان  و... باهماهنگی  وزارتخانه.

       - تعاملبادستگاههاوسازمانهایمربوطهدراستان،درزمینهارائهتسهیلاتبهمنتخبانجامعههدف.

       - اجرایبرنامههایابلاغیستادوزارتخانهدرخصوصبهرهمندیجامعههدفازخدماتپیشگیرانهسطحاول .

       - تعاملوهماهنگیبادستگاههایاستانیذیربطبهمنظورانجامسیاستهایپیشگیرانهسطحاولدررابطهباجامعههدفدرحدودقوانینومقرراتمربوطه.