نام و نام خانوادگی :    محمد امید فرخی
سمت :                      سرپرست مدیریت اشتغال
شماره تماس :            33444317-044
آدرس ایمیل :

 

 شرح وظایف :

مطالعه و بررسی به منظور شناخت امکانات و پتانسیل استان در زمینه ایجاد اشتغال در بخش غیردولتی و ارائه راهکارهای مناسب .

برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات و بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد و توسعه کاریابیهای

                غیردولتی و هماهنگی کاریابیها با بنگاههای اقتصادی .

نظارت بر امر پرداخت تسهیلات اعتباری به متقاضیان در خصوص اشتغال و کارآفرینی.

ارائه طرحهای تیپ اشتغالزا به متقاضیان و نظارت بر اجرای آنها از طریق کار گروههای اشتغال و

                سرمایه گذاری استان.

بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای در چارچوب

                   برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان.

تهیه سند اشتغال در بخشهای جغرافیایی و شناسایی مزیت های استان و ارائه مستندات آن به ستاد وزارتخانه به منظور جمع بندی وتنظیم سند ملی توسعه بخش اشتغال.

ایجاد و به روز نمودن بانک اطلاعاتی طرحهای اشتغالزای استان.

بررسی و تعیین اولویت های پژوهشی استان در امور اشتغال ، سرمایه گذاری و آموزش فنی و حرفه ای و ارائه پیشنهاد به دبیرخانهکارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری استان.

انجام مطالعات لازم به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی و سایر بخشهای استان.

هماهنگی و همکاری با سایر دستگاههای مرتبط استانی به منظور تشویق ، جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی دراستان.

حمایت، اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرحهای

مولد استان.

اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در استان و ارائه گزارشات مربوط به ستاد وزارتخانه.

هماهنگی و تعامل مؤثر با سایر دستگاهها در اجرای بهینه قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی.

 

انجام امور مربوط به اشتغال اتباع خارجی بر اساس مقررات و دستور العمل های مربوطه (صدور ، تمدید و ابطال پروانه اشتغال اتباع خارجیبا توجه به تفویض اختیار و با هماهنگی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارتخانه.

پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه به منظور ایجاد و توسعه نهادهای پشتیبان مالی - حمایتی جهت توسعهفعالیت های کار آفرینی در استان.

توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی با همکاری سایر دستگاههای استانی در راستای اهداف وزارتخانه.

اجرای مصوبات و بسته های حمایتی در زمینه فعالیت های کار آفرینی در استان.

شناسایی و ارزیابی وضعیت شاخص های توسعه کارآفرینی در استان.

مشارکت فعال و مؤثر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای آن به منظور حفظ و توسعه

     اشتغال، اجرا و پیگیری مصوبات مربوطه .

ایجاد و راه اندازی سامانه های اطلاع رسانی بازارکار و اشتغال.