نام و نام خانوادگی :    
سمت :                      دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال
شماره تماس :            33434092-044
 آدرس ایمیل :

شرح وظایف :

- -     

بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای در چارچوب

برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان .

بررسی و تهیه گزارشهای تفصیلی و موردی در خصوص بازار کار و سیاستهای اشتغال استان و ارائه راه حل برای کاهش میزان بیکاری درسطح استان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیسیون اشتغال حسب مورد .

بررسی پرونده های متقاضیان دریافت تسهیلات حمایتی (یارانهو تصویب آن برای بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط.

تهیه سند اشتغال در بخشهای جغرافیایی و شناسایی مزیت های استان با همکاری سایر واحدها و

دستگاههای استانی .

ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی طرحهای اشتغالزایی استان .

ایجاد بانک اطلاعات مربوط به میزان انواع سپرده ها نزد سیستم بانکی استان و عملکرد سیستم بانکی درخصوص تسهیلات اعطایی بهمتقاضیان با رویکرد اشتغال و کارآفرینی.

تهیه گزارشهای تحلیلی مقطعی در زمینه سرانه انواع سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانکها در سطح استان .

برگزاری جلسات کارگروه اشتغال و بررسی طرح های مأخوذه از دستگاههای اجرایی استان و پیگیری

طرح های ارسالی به بانک های عامل تا مرحله تحقق پرداخت تسهیلات به متقاضی.

نظارت بر حسن اجرای طرحهای اشتغالزا و هزینه کرد اعتبارات اشتغالزایی استان .

نظارت بر اجرای تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص وظایف کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاریاستان.

کمک و حمایت از واحدهای تولیدی و کارآفرینی مشکل دار از قبیل کمک های بلاعوض ، بخشودگی جرائم دیرکرد،

تقسیط بلند مدت بدهی و معوقات در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، پس از تصویب کارگروه اشتغال.

شناسایی طرح های اشتغالزای اولویت دار در سطح استان با هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی استان.

پیگیری و اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال و تهیه گزارش از عملکرد آن و ارسال به دبیرخانه.