نام و نام خانوادگی :    خانم صفری
سمت :                      رئیس اشتغال و هدایت نیروی کار
شماره تماس :            33434092-044
آدرس ایمیل : 

 

شرح وظایف :

- -     

اجرای مقررات و آیین نامه های مربوط به توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در استان.

تهیه و تدوین آمار و اطلاعات بازار کار استان (متخصصان ، دانش آموختگان ، زنان  و ارائه گزارشهای لازم تهیه بانک اطلاعات مشاغل وفرصت های شغلی.

اجرای سیاستها و برنامه های ابلاغی ستاد وزارتخانه در خصوص حفظ و تثبیت فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال به ویژه در موردروستاییان ، دانش آموختگان و زنان در قالب دستور العمل ها و آیین نامه ها.

برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد و توسعه کاریابیهای غیر دولتی و هماهنگی با بنگاههایاقتصادی .

توسعه و تقویت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی از طریق ارائه تسهیلات و امکانات به آنها درچارچوب قوانین و مقررات .

نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد کاریابی های غیردولتی به منظور راهنمایی و بهینه سازی فعالیت آنها در جهت ارائه خدمات به کارجویان وکار فرمایان.

برنامه ریزی در جهت ساماندهی مشاغل خانگی.

هماهنگی و همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به منظور ارائه آموزشهای مبتنی بر نیاز بازارکار مطابق با استانداردهایبین المللی.

هماهنگی با ستاد وزارتخانه در اجرای مصوبات و آیین نامه های اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی و ارائه گزارشهای لازم .

بررسی درخواست های مربوط به بکارگماری نیروی کار خارجی در سطح استان به منظور استفاده از خدمات متخصصان خارجی جهت ارائهبه هیأت فنی اشتغال.

تشکیل جلسات هیأت فنی اشتغال استان و پیگیری موارد مربوطه.

اعلام نظر در مورد امکان ارائه مجوز اشتغال به اتباع خارجی بر حسب در خواست ها و قراردادهای منعقده در هیأت فنی اشتغال.

بررسی در خصوص موافقت با صدور روادید با حق کار مشخص و پروانه کار برای اتباع خارجی بر حسب قوانین و مقررات.

تمدید، تجدید و ابطال پروانه کار اتباع خارجی بر اساس قوانین و مقررات.

پیگیری امور مربوط به اخذ عوارض اشتغال اتباع خارجی و جرایم مربوط به اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی .

هماهنگی با ستاد وزارتخانه درخصوص اجرای ضوابط و مقررات هیأت فنی اشتغال موضوع تبصره ماده

آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

همکاری با سایر دستگاههای ذیربط استانی بویژه استانداری در ساماندهی اتباع خارجی.