نام و نام خانوادگی :    محمد امید فرخی
سمت :                      رئیس اداره توسعه کارآفرینی
شماره تماس :            33434092-044
آدرس ایمیل : 

 

شرح وظایف :

- -     

اجرای برنامه های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه به منظور ایجاد و توسعه نهادهای پشتیبان مالی و حمایتی

جهت توسعه فعالیت های کار آفرینی در استان.

ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات کار آفرینان، سازمانها و بنگاههای کارآفرین استان با همکاری سایر دستگاههای استانی و واحد های ستادیذیربط.

توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی با همکاری سایر دستگاههای استانی در راستای اهداف وزارتخانه.

برنامه ریزی به منظور ایجاد وساماندهی کانونهای کار آفرینی استانی به منظور انسجام بخشی به کار آفرینی متناسب با نیازها و مزیتهای ملی و استانی.

ارائه خدمات مشاوره ای و تسهیلات لازم به کارآفرینان در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط از طریق ایجاد

مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کار آفرینی در استان.

تهیه و تنظیم و ارائه برنامه های آموزش تخصصی مورد نیاز کارآفرینان استان بر اساس مزیتهای منطقه ای و فراهم نمودن امکانات لازمجهت اجرای برنامه های مزبور با همکاری و هماهنگی واحدهای ستادی ذیربط.

اجرای مصوبات و بسته های حمایتی در زمینه فعالیت های کارآفرینی در استان.

همکاری با رسانه های گروهی محلی و منطقه ای به منظور اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی با همکاری وهماهنگی واحد های ستادی ذیربط.

فراهم نمودن زمینه های تشویق و ترغیب آحاد مردم ، سرمایه گذاران ، خیرین و کارآفرینان به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذارکارآفرینی استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود.

همکاری با مراکز رشد پارک علم و فناوری استانی و منطقه ای در خصوص طرحهای نوآور و ایده های جدید.

برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر استانی.