نام و نام خانوادگی :    فرزاد نابغ وطن فرزاد نابغ وطن
سمت :                      رئیس گروه فناوری اطلاعات، تحول اداری و بودجه
شماره تماس :            33434088-044
آدرس ایمیل :              Nabeghvatan@yahoo.com
 
 
شرح وظایف :

- مطالعه و نظارت بر اجرای برنامه های ابلاغی برای تحقق دولت الکترونیکی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه

سازماندهی، پشتیبانی و بروز رسانی سیستم های موجود، سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز

تهیه گزارشهای دوره ای میزان تحقق برنامه به صورت موضوعی، به تفکیک استانی و شهرستانی

جمع آوری و تدوین اطلاعات آماری مرتبط با وظایف حوزه تعاون، کار ورفاه جتماعی به منظور تهیه و تنظیم گزارش های تحلیلی و تطبیقی و ارائه آن به واحدهای ذیربط

جمع آوری و پیگیری پیشنهادات بودجه ای واحدهای سازمانی زیرمجموعه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه اداره کل و مبادله موافقتنامه با دستگاه ذیربط استانی

همکاری در زمینه تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد استانی

تهیه گزارش کمیسیون تحول اداری و ارسال به شورای تحول اداری وزارتخانه در مقاطع سه ماهه

پیگیری اجرای مصوبات، بخشنامه ها و آئین نامه های مربوط به ایجاد تحول سازمانی با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارتخانه