نام و نام خانوادگی :    یحیی سید بدرمیران

 

 

 

 

سمت :                      رئیس اداره امور مالی
شماره تماس :            33434086-044
 

 

شرح وظایف :

- -     

- اجرای بودجه مصوب اداره کل بر اساس مواد هزینه و برنامه های مصوب.

انجام امور مربوط به دریافت ها بر اساس قوانین و مقررات.

تأمین اعتبار جاری و تملک دارایی اداره کل و صدور در خواست وجه در چارچوب اعتبارات مصوب، براساس تخصیص اعتبارات.

برقراری ارتباط مؤثر و مستقیم با ذیحساب اداره کل و هماهنگی و همکاری لازم در چارچوب قوانین و مقررات.

وصول مطالبات و پرداختدیون اداره کل با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای مربوط به امور مالی و تنظیم کنترل حسابها بر اساس قوانین و مقررات مصوب در چارچوب اعتبارات ابلاغی از

   واحد ستادی وزارتخانه.

استقرار سیستم حسابداری مناسب همراه با کنترلهای داخلی مؤثر و هماهنگ با ذیحسابی وزارت متبوع.

تهیه و تنظیم اسناد هزینه، حقوق و مزایا، تنخواه گردانها، ضبط و نگهداری اسناد و مدارک مالی.

ثبت و نگهداری حساب اموال اداره کل بر اساس آئین نامه اموال دولتی.

نظارت بر امور انبار و چگونگی ورود و خروج و ثبت و ضبط اموال و کالاهای خریداری شده.

ارتباط موثر با خزانه داری معین استان و اخذ تخصیص بودجه

بهسازی و شفاف سازی شیوه های انجام فرآیندهای مالی و نظارت بر اجرای آن.

نظارت بر امور مربوط به برگزاری مناقصات و مزایده ها و امور کارپردازی ( خرید کالا، خدمات کالا و استعلامات )