نام و نام خانوادگی :    فراز صدیق زاده
سمت :                      سرپرست مدیریت روابط کار
شماره تماس :            33434092-044
 آدرس ایمیل :

 

شرح وظایف :

- -     

-         رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل وفصل اختلافاتبا توجه به قانون کار و مقررات مربوطه.

-         نظارت عملیاتی و راهنمایی امور مربوط به چگونگی انعقاد پیمان های دسته جمعی کارگری و کارفرمایی.

-         نظارت بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری با هماهنگی اداره کل روابط کار و جبران خدمت.

-         بررسی طرح های مزد و بهره وری و رسیدگی به قراردادهای پاداش افزایش تولید.

-         مدیریت امور مربوط به بازرسی مستمر از کارگاهها و کارخانجات حوزه استان و برقرار کردن مبانی حفاظتی و

-         بهداشتی و ایمنی کار و انطباق شرایط کار با قوانین و مقررات ذیربط.

-         برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با کارگران و کارفرمایان.

-         انجام اقدامات لازم در زمینه اجرای قانون کار و مقررات بیمه بیکاری و برنامه های حمایت از مشاغل.

-         نظارت بر اجرای آیین نامه های مربوط به بازرسی از کارگاهها، موضوع تبصره ماده 99 قانون کار.

-         بررسی و پیگیری برای بهبود فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی از لحاظ کمی و کیفی و نظارت بر عملکرد آنها.

-         مطالعه، تحقیق و تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت کار و ارایه راه حل های مناسب به

-         منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار.

-         انجام امور مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های ذیربط.

-         نظارت بر فعالیت ها و امور مربوط به وظائف واحدهای زیرمجموعه.

-         هماهنگی و تعامل با واحدهای ستادی ذیربط به منظور حسن اجرای وظایف مربوطه.

-        پیگیری وهماهنگی بامراجع ذیربط برای تعیین اعضای مراجع حل اختلاف و صدور اعتبارنامه ها