نام و نام خانوادگی :    حسن بازگرفرد
سمت :                      رئیس اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری
شماره تماس :            33434092-044
 

 

شرح وظایف :

 
   اجرای قانون، مقررات و ضوابط بیمه بیکاری در سطح استان.

همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی جهت آموزش مقرری بگیران بیمه بیکاری و نظارتمستمر برکمیت و کیفیت دوره های آموزشی.

بررسی اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق راهکارهای قانونی.

همکاری و تعامل با سازمان تامین اجتماعی استان به منظور حسن اجرای قانون بیمه بیکاری.

بررسی طرح های اصلاح ساختار اقتصادی در کمیته فنی استان.

ارتباط مستمر با واحدهای اجرائی و دستگاههای ذیربط استان به منظور حمایت از مشاغل.

پیگیری به منظور رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید و حضور موثر و مستمر در جلسات استانی و ارائه پیشنهاد لازم.

شناسایی واحدهای مشکل دار استان و انجام اقدامات کار بردی و موثر به منظور حمایت از مشاغل.

تهیه و تدوین اطلاعات آماری مربوط به بیمه بیکاری در سطح استان و تحلیل و تفسیر جداول و نمودارهای آماری و ارائهپیشنهادات لازم به واحد ستادی ذیربط در وزارتخانه.

هماهنگی و تعامل با ستاد وزارتخانه به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های حمایت از پایداریمشاغل و بیمهبیکاری.