صفحه نخست » معاونت ها » مدیریت روابط کار » اداره بازرسی کار

نام و نام خانوادگی :    محمدرضا محمدی
سمت :                      رئیس بازرسی کار
شماره تماس :            33434092-044
 

 

شرح وظایف :

- -  انجام بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار طبق برنامه بازرسی سالیانه با نظارت رئیس بازرسی کار.

پیگیری اجرای قانون کار و دستورالعملهای مربوطه بویژه مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، کارهای سخت و زیان آور،کارگران نوجوان و اشتغال اتباع خارجی .

پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ایمنی و حفاظت فنی و درصورت لزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی به مبادی ذیربط در ستاد.

آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و سایر افراد در معرض خطرات و صدمات ناشی ازحوادث کار، با همکاری مراجع ذیربط استانی، اداره کل بازرسی کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارتمتبوع.

بررسی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل آماری عوامل مرتبط باحوادث به منظورپیشگیری از وقوع مجدد آنها.

پیگیری تشکیل کمیته های بدوی و تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور و راهنمایی متقاضیان.

بررسی صورتجلسات کمیته های بدوی و تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور به منظور انطباق با قوانین و مقررات مربوط.

پیگیری در مورد تشکیل و فعال سازی کمیته های حفاظت فنی در کارگاههای مشمول آئین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کارصنفی و تولیدی و... ) استان و نظارت مستمر برعملکرد آنها.

حضور در جلسات کمیته های حفاظت و بررسی و ارزیابی صورتجلسات کمیته های حفاظت و بهداشت کارواصله از کارگاه هاو انجام مکاتبات لازم.

بررسی و کنترل عوامل مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور در کارگاه های مشمول و استاندارد سازی محیط کار.

نظارت بر عملکرد شرکت های خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی و بررسی گزارشات و شکوائیه های واصله در خصوص لغویا رد صلاحیت و رتبه بندی شرکت های مزبور در راستای اجرای آئین نامه های ایمنی و مرتبط با امور پیمانکاری.

انجام تمهیدات لازم به منظور ارتقاء توان علمی و فنی و تجربی بازرسان کار با همکاری واحدهای

ستادی ذیربط.

هماهنگی و تعامل با وزارتخانه به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های بازرسی کار و مقررات مربوطه.

نظارت بر اجرای برنامه های بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار توسط واحدهای تابعه در شهرستانها.

ارتباط مستمر و برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاههای مرتبط با حوادث ناشی از کار در استان از قبیل نظام مهندسی،شهرداری، مسکن و شهرسازی و ...

پاسخگویی به استعلامات و مکاتبات صورت گرفته از اداره کل بازرسی کار در ستاد وزارتخانه.