نام و نام خانوادگی :    رسول دامن افشان رسول دامن افشان
سمت :                      رئیس روابط کار
شماره تماس :            33434092-044
 آدرس ایمیل :

 

شرح وظایف :

- -    رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی.

تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون و مقررات کار.

راهبری و هدایت مراجع حل اختلاف واحدهای شهرستانی و ارائه نظر مشورتی به آنان در زمینه اجرای صحیح قانون کار ومقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.

برنامه ریزی به منظور نظارت بر چگونگی عملکرد مراجع حل اختلاف در سطح استان.

مشاوره و راهنمائی کارگران و کارفرمایان در زمینه مسائل مربوط به روابط کار.

برنامه ریزی دوره های آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل و پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح طرح مزبور درواحدهای مشمول.

برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر فی مابین نمایندگان کارگران و کارفرمایان جهت رفع مشکلات و نارسائیهای ناشی از کار.

بررسی و تائید قراردادهای پاداش افزایش تولید موضوع ماده 47 قانون کار.

بررسی و اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار و تائید آنها جهت اجرا.

بررسی و اظهار نظر در مورد اصلاحیه های طرح طبقه بندی مشاغل.

نظارت بر فعالیت دفاتر فنی طبقه بندی مشاغل.

بررسی آئین نامه های انضباط کار واحدهای مشمول قانون کار استان.

انجام راهنمائی های لازم جهت انعقاد پیمانهای دسته جمعی.

بررسی پرونده های مفتوحه در دیوان عدالت اداری و شرکت در جلسات دیوان بر حسب ضرورت.

جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد مراجع حل اختلاف در سطح استان و تدوین گزارشات توصیفی

و تحلیلی برای ارائه به واحدهای ستادی ذیربط.

 - برنامه ریزی به منظور تشکیل دوره های آموزشی تخصصی و عمومی برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان درهیأت هایتشخیص و حل اختلاف.

ارائه پیشنهاد و فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور افزایش توان علمی کارکنان با همکاری واحدهای ستادی ذیربط.

بررسی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران حقیقی و حقوقی جهت اجرای دقیق مقررات قانون کار.

هماهنگی با واحدهای ستادی ذیربط در وزارتخانه به منظور حسن اجرای وظائف مربوط.