نام و نام خانوادگی :    غلامعلی میرزایی غلامعلی میرزائی
سمت :                     مدیر تعاون
شماره تماس :            33434090-044
 

 

چارت مدیریت تعاون

شرح وظایف :

 

ـ اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون با هدف تفهیم و تعمیم روشها و اهداف بخش تعاون در جامعه

ـ ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی و فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات آنها در سطح استان

ـشرکت در جلسات و کمیسیونهای مرتبط با بخش تعاون و همکاری با سایر دستگاههای مرتبط استانی

ـ نظارت بر اعمال وظایف و اختیارات بخش تعاون در مورد اتاق های تعاون در حوزه استانی

ـ اجرای مفاد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه

ـ شناسایی ، آماده سازی و ایجاد بستر مناسب برای تشکیل تعاونیهای نوع جدید

ـ جلوگیری از فعالیت سوء استفادگان از نام یا عنوان تعاونی در چارچوب قوانین موضوعه

ـ پیگیری اجرای سند تعاون در سطح استان

ـ شرکت در جلسات و کمیسیونهای مرتبط با بخش تعاون و تعامل و همکاری با سایر دستگاههای مرتبط استانی

ـ تقسیم کار و نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی