نام و نام خانوادگی :    جمشید نوری دکتر علی نوحی
سمت :                      رئیس اداره نظارت بر تعاونیها
شماره تماس :            33434092-044
 

 

شرح وظایف :

- -     

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان و سایر مقررات موضوعه وتهیه گزارشات لازم و اعلام نواقصمربوطه.

- بررسی و انجام اقدامات لازم درخصوص انحلال تعاونیهای موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون بخش تعاونی و تشکیل مجامع عمومی تعاونیهایموضوع تبصره 2 ماده 35 و تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی، به استثنای تعاونیهای فرا استانی و اتحادیه های تعاونی سراسری.

نظارت بر امور تعاونیها و اتحادیه ها در حدود قوانین و مقررات موضوعه و تطبیق فعالیت آنها با اساسنامه، درآیین نامه ها و دستورالعملهایمصوب قانونی.

بررسی وضعیت فعالیت و شناسایی و رفع چالش ها و موانع تعاونیهای درحال بهره برداری.

انجام بازدید از تعاونیها و اتحادیه ها بر اساس جدول زمان بندی.

-نظارت بر برگزاری مجامع عمومی و اعزام نماینده جهت حضور درآن حسب مورد.

بررسی وضعیت تعاونیهای در حال بهره برداری و تعیین تکلیف و رسیدگی به امور تعاونیهای راکد و غیرفعال.

اجرای دستورالعملهای نظارتی و یا نحوه جذب بودجه و نظارت بر امور تعاونیها.

- برنامه ریزی جهت اجرای مفاد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه.

- راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت بهره گیری از روشها و سیستمهای بهینه.

 ایجاد هماهنگی با دستگاههای ذیربط در اعمال کمکهای فنی، اداری و مالی و غیره به منظور اداره صحیح تعاونیها درسطح استان.

کمک به شرکتها و اتحادیه های تعاونی استان در ارائه خدمات حقوقی، مالی و حسابداری؛ حسابرسی و دیگرخدمات مورد نیاز و واگذاری امورتصدی گری به آنها.

حسابرسی و بررسی مالی از صورتهای مالی شرکتهای تعاونی فعال و دردست اجرا.

. - بررسی صلاحیت داوطلبان هیأت مدیره و بازرسان تعاونی های مشمول، از طریق برگزاری جلسات کمیسیون ماده 5

حمایت و پشتیبانی حقوقی از شرکتهای تعاونی بویژه در مراجع قضایی.

نظارت و کنترل اطلاعات مربوط به مجامع عمومی و شرکت های تعاونی در سامانه نظارتی مربوطه.

پیگیری امور مربوط به شکایات تعاونی ها با هماهنگی بازرسان و اتاق تعاون.

جلوگیری از فعالیت سوء استفاده کنندگان از عناوین تعاونی، در چارچوب قوانین موضوعه.

پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی حوزه ستادی.