نام و نام خانوادگی :    دکتر علی نوحی خسرو قهرمانی رئیس اداره توسعه تعانیها
سمت :                      رئیس اداره توسعه تعاونیها
شماره تماس :            33434092-044
 

 

شرح وظایف :

- -     

- اعلام نظردرخصوص دستورالعمل های نظارت برامورمربوط به توانمندسازی وتوسعه کارآفرینی درتعاونیهاواتحادیه ها

- تدوین برنامه وبودجه ونیز پیگیری اجرای فعالیتهای مرتبط بابخش تعاون 

- توانمندسازی شرکتهای تعاونی ازطریق توسعه کارآفرینی درجهت ساماندهی کارجویان درراستای اشتغال مولد

- مشارکت درشناسایی کارجویان متقاضیان اشتغال دربخش تعاون

- نظارت براعمال سیاست های توسعه صادرات استان دربخش تعاون

- پیگیری اجرای سندتوسعه بخش تعاون درسطح استان

- پیگیری واجرای برنامه های ابلاغی واحدمرتبط درحوزه ستادی حسب دستورمقام مافوق

- برنامه ریزی به منظوراطلاع رسانی وترویج خدمات صندوق ضمانت سرمایگذاری تعاون باهماهنگی مدیرکل استان

- حضوردرجلسات کمیته های تحقیقات ،آموزش،وترویج استان وتنظیم صورتجلسات مربوطه وارائه گزارش به واحدستادی ذیربط وزارتخانه

- پیگیری واجرای برنامه های ابلاغی واحدمرتبط درحوزه ستادی

- پیگیری اجرای قوانین ومقررات مربوط به بخش تعاونی درسطح استان

- هماهنگی جهت ارائه خدمات حمایتی،کمکها،تسهیلات ، تخفیف ها وجذب امکانات دولتی وعمومی

- نظارت برورود داده ها واطلاعات درسامانه مدیریت عملکرد

- برنامه ریزی بمنظوربرگزاری نمایشگاهها وحضورتعاونیهادرنمایشگاههای ملی وبین المللی

- تقسیم کارونظارت برعملکرد کارکنان تحت سرپرستی

- انجام سایرامورمحوله حسب دستورمافوق درچارچوب قوانین ومقررات مربوطه