نام و نام خانوادگی :    خسرو قهرمانی جمشید نوری
سمت :                      رئیس اداره تشکیل تعاونیها
شماره تماس :            33434090-044
 

 

شرح وظایف :

- -     

انجام امور مربوط به اعمال نظارت بر شرکتها و اتحادیه های تعاونی (اعم از تشکیل ، فعالیت و انحلال )

     - اعمال نظارت و انجام امورات مربوط به اتاق تعاون استان

     - اعلام نظر در خصوص درخواستهای وارده جهت تشکیل اتحادیه های تعاونی با حوزه فعالیت استانی

     - اعمال نظارت بر عملکرد کارشناسان تعاون استان

     - انجام سایر امورات محوله طبق نظر مقام مافوق